logo

"Be the change that you wish to see in the world!"

Mahatma Gandhi

Adatkezelési tájékoztató

Bevezető

A Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület egy civil szervezet, melynek tagjai önkéntes alapon, szervezett formában, törvényileg szabályozott kereteken belül, kulturális, környezetvédelmi, humanitárius és jószolgálati tevékenységet folytatnak.

A Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület a tevékenységéhez kapcsolódó tájékoztatást első sorban a honlapján (http://planetrise.org vagy http://foldkelelte.hu) keresztül biztosítja, mely regisztráció nélkül minden érdeklődő felé nyitott. Egyrészt a széles körű tájékoztatás (fényképes beszámolók, esetleg filmfelvételek) e módja miatt, másrészt a tagok személyes adatainak nyilvántartásából, az egyesület szerződéses kapcsolataiból, valamint a pénzügyi/számviteli tevékenységéből eredőn is - az Európai Unió Adatvédelmi Rendeletét (GDPR) és a hatályos magyar adatvédelmi szabályozást (Info tv.) is figyelembe véve - adatkezelőnek minősül.

A Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület elkötelezett abban, hogy tiszteletben tartsa, védje a természetes személyek alapvető jogait, különös tekintettel a személyes adataik védelméhez kapcsolódó jogaikra.

Adatkezelő adatai

 

Név:                              Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület

Székhely:                       4600, Kisvárda, Toldi M. u. 29.

Adószám:                       18816154115

Elnök:                            Dr. Juhász Péter Gergő

E-mail:                           foldkelte@gmail.com

 

Mi a célja ennek a tájékoztatónak?

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete (GDPR) különféle jogokat biztosít a hatálya alá tartozó adattulajdonos természetes személyek (pl. tag, adományozó, érintett) számára. Adatvédelmi tájékoztatónk segítségével megismerheti, hogy adattulajdonosként Önnek milyen jogai vannak, és azokat hogyan gyakorolhatja.

Az alábbi kérdésekre adunk válaszokat:

 • milyen célból kérjük, ill. kezeljük az Ön személyes adatait;
 • meddig és milyen jogalappal kívánjuk az adatait kezelni;
 • Önnek, mint érintettnek, milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

 • A webes tájékoztatáshoz kapcsolódóan fotókat, esetleg filmfelvételeket használunk fel az esemény színesebbé tétele érdekében. A felhasznált személyes adat: arckép
 • A tagok nyilvántartása kapcsán kezelt adat: a tag neve, születési helye és ideje, foglalkozása, iskolai végzettsége, telefonos és e-mail elérhetősége.
 • A pénzügyi/számviteli tevékenységünk során kezeljük, ill. tároljuk az Ön következő személyes adatait: név, lakcím, adószám
 • A szerződéses kapcsolataink és az adományok gyűjtése révén cégek kapcsolattartóinak és adományozó természetes személyek nevét, adószámát és elérhetőségét kezeljük személyes adatként.
 • Az Egyesület által kiírt pályázatok elbírálásához a pályázó nevét, lakcímét és telefonos elérhetőségét tartjuk nyilván. Amennyiben a pályázó 16 éven aluli, akkor szülője/gyámja írásos beleegyezését (ennek kapcsán az ő nevét és lakcímét) is kérjük az adatok kezeléséhez.

A személyes adatokat minden esetben azok tulajdonosától (érintett) közvetlenül kapjuk. Személyes adatokat egyéb helyről nem szerzünk be, a kéretlenül kapott, személyes adatokat is tartalmazó információkat töröljük.

Milyen célra használjuk a személyes adatokat?

A tárolt adatokat a tevékenységeinkről szóló széleskörű tájékoztatásához (reklám), tagjaink nyilvántartásához, jogszabály által előírt kötelezettségeink teljesítéséhez valamint az adományozások tényének és körülményeinek rögzítéséhez használjuk fel.

Mi az adatkezelésünk jogalapja?

Adatkezelési tevékenységünket az alábbi jogszabályok alapján, azokat teljes mértékben betartva végezzük:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet (GDPR);
 • törvény; (2011. évi CXII. törvény, Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról)
 • a Gazdasági reklámról szóló törvény (2008. évi XLVIII. törvény
 • az Adózás rendjéről szóló törvény (2017. évi CL. (Art.) törvény
 • a Polgári törvénykönyv (2013. évi V. (Ptk)
 • az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló tv. (2011. évi CLXXV.)

 

Az adatkezelési célok és az egyes jogalapok összefüggéseiről az adatkezelés megkezdése előtt szóban tájékoztatást adunk, valamint e Tájékoztatónk a honlapunkon mindenkor elérhető.

TÁJÉKOZTATÁS a honlapon: Amennyiben Ön részt vesz valamelyik rendezvényünkön, ahol fotók készültek, esetleg filmfelvétel történt, és Ön az arcképe alapján azonosítható valamelyik felvételen, akkor az így keletkező személyes adat tekintetében az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása. A hozzájárulását előzetes tájékoztatás alapján minden lehetséges esetben, írásban kérjük. Amennyiben erre fizikailag/technikailag előzetesen nem volt mód, de a nyilvánosságra hozott (pl. a honlapra kitett) felvételen történő megjelenéséhez Ön utólag nem kíván hozzájárulni, akkor kérjük, jelezze ezt felénk! A megjelenés – érintett általi - letiltása esetén az adott felvételt a weboldalunkról haladéktalanul eltávolítjuk.

16 éven aluliak személyes beazonosítására alkalmas felvételen (fotó, video, egyéb) kizárólag abban az esetben jelenhetnek meg weboldalunkon, ha ehhez előzetesen (a megfelelő tájékoztatás ismeretében) szülője/gyámja írásban hozzájárult.

SZÁMLÁZÁS, könyvelés: amennyiben a tevékenységünkhöz kapcsolódó számlázás érdekében kérjük személyes adatait, akkor ezzel a törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget, az adatkezelés jogalapja a törvényi megfelelés.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA: jogalapja a támogatási célú szerződések teljesítése.

ADOMÁNYOZÁS kapcsán történő adatkezelés: jogalapja a törvényi megfelelés.

Alkalmazunk-e automatizált döntéshozatalt, ún. profil-alkotást?

Nem.

Kivel osztjuk meg a személyes adatokat?

Adatbázisunkban lévő személyes adatokat senkivel nem osztunk meg.

Továbbítjuk-e az adatokat külföldre?

Nem.

Meddig és hogyan tároljuk a személyes adatokat?

 • ÁJÉKOZTATÁS a web-oldalunkon, valamint az ehhez kapcsolódó érintetti hozzájárulás: a megjelentetést követő 5 évig
 • Számlázáshoz felhasznált személyes adatok tárolása a jogszabályi kötelezettségeinkből (is) eredően a számla kibocsátását követő 8 évig
 • A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA terén: a támogatási szerződés megkötésétől számított 8 évig
 • ADOMÁNYOZÁS kapcsán tárolt adatok: 8 évig

Az adatok tárolásának módja:

 • A papír alapú adatok tárolása zárt szekrényben, az elektronikus adatok kezelése egyedi jelszóval védett számítógépen/szerveren, mindkét esetben jogosulatlan személyek által hozzá nem férhető módon történik.

A jelzett határidők lejártát követően az érintett adatokat töröljük.

 

 

Önnek milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben?

 

Ön bármikor, korlátozás nélkül kérheti, hogy tájékoztassuk az Önre vonatkozó személyes adatairól. Kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy kérését 30 napon belül elbíráljuk és értesítést küldünk Önnek az eredményéről!

A hozzájárulását visszavonó nyilatkozatát, vagy az adatkezelésünk elleni tiltakozását bármely módon megteheti, de ahhoz, hogy az ügyintézést meggyorsítsuk, kérjük, ezen a címen jelentse be: foldkelte@gmail.com

Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, amelynek keretében kérheti, hogy az általunk kezelt adatait egy Ön által megjelölt adatkezelőhöz/adatfeldolgozóhoz továbbítsuk, feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági feltételei rendelkezésre állnak.

Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

A Felügyeleti hatósághoz fordulhat adatkezelésünk elleni panaszával:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 • A hatóság honlapjának címe: naih.hu

Hogyan tehet panaszt?

Kérjük, hogy panaszát írásban szíveskedjen megküldeni nekünk:

a) postai úton: 4600, Kisvárda, Toldi M. u. 29. címre küldött levélben, vagy

b) elektronikus úton: foldkelte@gmail.com címre küldött elektronikus levélben (e-mail)

Mit tehet Ön az adatok védelme érdekében?

 

Ha olyan eseményt észlel, ami megítélése szerint sértheti az Ön, vagy mások személyes adataihoz fűződő jogait, kérjük, jelezze nekünk!

Fontos, hogy a bejelentés során adjon meg minden rendelkezésére álló információt, és a saját telefonszámát, hogy mielőbb intézkedhessünk! Ennek keretében fel fogjuk venni Önnel a kapcsolatot.

Adatvédelmi tisztviselő:

Egyesületünk fő tevékenységéhez kapcsolódóan nem kezel nagy mennyiségű és/vagy különösen érzékenynek minősíthető személyes adatot, ezért adatvédelmi tisztviselő megbízását, foglalkoztatását nem tartja indokoltnak, s erre a hatályos jogi szabályozás sem kötelezi.

Használ-e a weboldalunk cookie-kat?

Honlapunk kizárólag olyan cookie-kat alkalmaz, melyek a weboldal felhasználó-barát működéséhez elengedhetetlenek. Ehhez kapcsolódóan személyes adatokat az oldalunkat látogatókról nem gyűjtünk, nem tárolunk.

 

Tájékoztatásul:

Fenntartjuk a jogot arra vonatkozóan, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót folyamatosan frissítsük, ennek során a benne részletezett információkat - a jogszabályi változásokat követve - egyoldalúan módosítsuk. A honlapunkon folyamatosan elérhető lesz az aktuális ismertető.

 

Utolsó frissítés: 2019. július. 1.

Kisvárda, 2019. július 1.

                                      Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület

 

Tájékoztatás és nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület az általa szervezett, jótékonysági/támogatási célú rendezvényein fotókat/filmfelvételeket készít, melyeket a tevékenységéről szóló széles körű tájékoztatásra használ fel. Az ennek keretében készült felvételeket a honlapján ( http://planetrise.org , http://foldkelte.hu) és a hivatalos Facebook-oldalán is megjelenítheti.

E felvételek készítése, közzététele, tárolása a hatályos jogi szabályozás szerint adatkezelésnek minősül, melyhez kapcsolódó szabályokat az adatkezelő Rotary Club Kisvárda az „Adatkezelési tájékoztatójában” (megtekinthető: http://planetrise.org) tett közzé.

Adatkezelő: Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület

Székhely:                                            4600, Kisvárda Toldi M. u. 29.

Nyilvántartási szám:                       2232

E-mail:                                                  foldkelte@gmail.com

 

Az Egyesület felhívja a figyelmet arra, hogy az érintetteknek jogukban áll az adatkezeléshez való hozzájárulást megtagadni, utólag módosítani vagy visszavonni és amennyiben valaki jogellenes adatkezelést tapasztal, akkor jogorvoslatért a Hatósághoz (NAIH) vagy a Bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást megismerve,

¨        hozzájárulok a Földkelte eseményein készített fotók/filmfelvételek révén keletkező személyes adataim kezeléséhez, melyeket az Egyesület megjeleníthet a hivatalos honlapján.

¨        hozzájárulok a Földkelte eseményein készített fotók/filmfelvételek révén keletkező személyes adataim kezeléséhez, melyeket az Egyesület megjeleníthet a hivatalos Facebook oldalán.

 

 

Adatkezelési tájékoztató letöltése

Nyilatkozat letötlése a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról


contact

Have a question? Write to us!

Do you have any questions? Contact us and we will respond within 24 hours!

Contact

Planetrise Association for Culture and Environmental Protection

4600 Kisvárda
Toldi Miklós Utca 29.
Hungary

Tel.: +36 70 775 9282

E-mail: foldkelte@gmail.com

Tax number: 18816154-1-15

© 2019-2024 www.planetrise.org | Privacy Policy powered by
logo
support About us news What we do Voluntary programs What we done Members Photos Videos contact